beëindigingsovereenkomst sluiten

Beëindigingsovereenkomst sluiten

Als je samen met jouw werkgever tot de conclusie komt dat het beter is om afscheid van elkaar te nemen kan je dat doen door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Dit wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd.

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst is een manier om in onderling overleg een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen. Ook kan op deze manier een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst worden alle afspraken over het einde van de arbeidsovereenkomst vastgelegd.

Kom je er samen met de werkgever niet uit dan kan de werkgever aan de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er kan ook een einde komen aan de arbeidsovereenkomst door opzegging met een ontslagvergunning van UWV.

Deze beide vormen komen echter relatief niet veel voor. Meestal komen de werkgever en werknemer samen tot overeenstemming over het einde van de arbeidsovereenkomst. Er wordt dan dus een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Onslagvergoeding

Bijna altijd wordt er overeengekomen dat de werkgever een ontslagvergoeding betaald aan de werknemer. Er is geen recht op een transitievergoeding bij een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. Wel is de transitievergoeding vaak het startpunt van de onderhandelingen over een ontslagvergoeding.

Vanaf 2020 is de hoogte van de transitievergoeding 1/3de maandsalaris per gewerkt jaar. Heb je bijvoorbeeld negen jaar bij een werkgever gewerkt dan zou je recht hebben op een transitievergoeding van één maandsalaris. Maar zoals gezegd is de transitievergoeding meestal alleen een richtlijn voor de onderhandelingen. Vaak zal het lukken om een hogere ontslagvergoeding af te spreken.

Wat moet er in de beëindigingsovereenkomst staan?

Ben je er met jouw werkgever uit en wil je een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst sluiten dan is het goed om helder te hebben wat er allemaal in de overeenkomst moet staan.

  • Wie het initiatief tot het sluiten van de beëindigingsovereenkomst heeft genomen. Om geen problemen te krijgen bij het aanvragen van een WW-uitkering moet opgenomen worden dat de werkgever het initiatief tot beëindiging heeft genomen.
  • De reden van het ontslag. Het beste is om een neutrale reden zoals verschil van inzicht of bedrijfseconomische redenen op te nemen in de beëindigingsovereenkomst.
  • Dat er geen sprake is van een dringende reden. Hiermee stel je jouw recht op een WW-uitkering veilig.
  • De datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Om er zeker van te zijn dat een WW-uitkering direct aansluit op de einddatum is het belangrijk dat er rekening is gehouden met de opzegtermijn.
  • De ontslagvergoeding die overeengekomen is, wanneer die uiterlijk moet worden betaald en verdere financiële afspraken. Bij het laatste punt moet je denken aan kwijtschelding studiekosten, betaling vakantiedagen en overname van een eventuele leaseauto.
  • Vrijstelling van werk vanaf een bepaalde datum als hier sprake van is.
  • Dat het concurrentiebeding vervalt. Heb je bij het sluiten van jouw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding afgesproken dan is het verstandig om af te spreken dat dit beding vervalt.
  • Verstrekken van een positief getuigschrift.
  • Vergoeding van kosten van juridische bijstand. Je kunt afspreken dat jouw werkgever de kosten betaald die je maakt om de beëindigingsovereenkomst te laten controleren door een jurist.
  • Natuurlijk de ondertekening met daarbij de datum van ondertekening. Deze datum is belangrijk omdat dit de startdatum is van de opzegtermijn waarmee UWV rekening houdt.

WW-uitkering en beëindigingsovereenkomst

Wil je dat je recht hebt op een WW-uitkering en dat de uitkering direct ingaat dan is het belangrijk dat je een aantal zaken goed afspreekt met jouw werkgever.

Om problemen te voorkomen is het verstandig om in de beëindigingsovereenkomst op te nemen dat de werkgever het initiatief heeft genomen om tot een beëindiging te komen. Doe je dit niet dan volgt er waarschijnlijk een onderzoek omdat het dan lijkt alsof je zelf ontslag hebt genomen.

Verder is het goed om in de beëindigingsovereenkomst op te nemen dat er geen sprake is van een dringende reden. Is dit namelijk wel zo dan ben je bijna altijd verwijtbaar werkloos geworden. Dan wordt de WW-uitkering niet betaald.

Wil je dat de WW-uitkering direct begint na de beëindiging van jouw dienstverband dan is het belangrijk dat de opzegtermijn in acht is genomen. Er wordt door UWV gerekend vanaf de datum van ondertekening van de beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. Soms is in de overeenkomst opgenomen dat de beëindiging al eerder mondeling is overeengekomen. Dan geldt deze datum als startpunt voor het berekenen van de opzegtermijn.

UWV kijkt altijd eerst of de wettelijke opzegtermijn uit artikel 672 Burgerlijk Wetboek Boek 7 in acht is genomen. In artikel 7:672 lid 2 BW is de opzegtermijn beschreven:

De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging: 

a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; 

b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden; 

c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; 

d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

Is deze opzegtermijn niet in acht genomen dan kijkt UWV of er in de CAO of individuele arbeidsovereenkomst een kortere opzegtermijn is overeengekomen.

Is de opzegtermijn niet juist in acht genomen dan begint de WW-uitkering pas na de opzegtermijn. Ben je bijvoorbeeld tien jaar in dienst bij jouw werkgever en heb je op 4 april 2020 een beëindigingsovereenkomst met als datum van beëindiging 1 juni 2020 getekend dan is de ingangsdatum van jouw WW-uitkering pas 1 augustus 2020.

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een tijdelijk contract, dan moet je extra opletten bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Is in jouw arbeidsovereenkomst niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging opgenomen dan kan de WW-uitkering pas ingaan op de einddatum van het contract.

Bedenktijd na sluiten beëindigingsovereenkomst

Je hebt de mogelijkheid om na het tekenen van de beëindigingsovereenkomst die weer ongedaan te maken. Binnen twee weken na het tekenen kan je de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dit kan zonder opgave van de reden. De periode van twee weken wordt de bedenktijd genoemd.

De bedenktijd van twee weken geldt als dit opgenomen is in de beëindigingsovereenkomst. Staat het er niet in dan geldt een bedenktijd van drie weken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *